Wettelijke vermeldingen

CSD Solutions wenst uw persoonlijke levenssfeer alsook die van ieder ander bezoeker te beschermen en doet dit door de wettelijke bepalingen en andere inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven.
Een bezoek aan deze site houdt in dat u deze verklaringen onvoorwaardelijk aanvaardt en brengt geen enkele juridische relatie tussen u en CSD Solutions met zich mee.
Gelieve vooraf kennis te nemen van elk dezer verklaringen, zonder uitzondering. Als bezoeker van deze site kan u in geen geval eender welk recht doen gelden indien u nalaat deze verklaringen te lezen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CSD Solutions wenst uw persoonlijke levenssfeer alsook die van ieder ander bezoeker te beschermen en doet dit door de wettelijke bepalingen en andere inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven.
Deze website van CSD Solutions verzamelt persoonlijke gegevens op verschillende plaatsen. Dit gebeurt door middel van elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt, wanneer u zich op een informatiebrief abonneert, wanneer u informatie vraagt, wanneer u aan een enquête of wedstrijd deelneemt of wanneer u een beroep doet op een dienst aangeboden via de website. Deze gegevens van persoonlijke aard, die u via deze formulieren mededeelt, worden bewaard in de bestanden van CSD Solutions SPRL (Rue de Richelle, 137 4600 Visé). Ze worden gebruikt om de gevraagde diensten of informatie te leveren en om u over andere producten, diensten en promoties van CSD Solutions te informeren. Wenst u deze informatie niet te ontvangen op papier of per e-mail, gelieve ons te contacteren op het e mail adres [email protected].
U beschikt over een toegangsrecht en over het recht uw gegevens te corrigeren. Krachtens dit recht mag u een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van uw identiteitskaart, aan CSD Solutions richten, Rue de Richelle, 137 4600 Visé.
De gegevensbanken in dewelke uw gegevens bewaard worden, zijn beschermd tegen iedere onrechtmatige toegang. Het is mogelijk om een derde toegang te verlenen tot de gegevensbanken van CSD Solutions op rekening van deze laatste. In dit geval hebben ze enkel toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om zich van hun taak te kwijten. Voor het overige worden de verzamelde gegevens op geen enkele wijze aan derden doorgegeven, behoudens uitdrukkelijke vermelding.
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine files, die door de server van de website host naar de harde schijf van uw computer worden gestuurd op het moment dat u de betreffende website raadpleegt. De code in de cookie laat toe uw PC te herkennen bij uw volgende bezoek. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeurstaal te registreren zodat de website bij uw volgende bezoek meteen verschijnt in de door u gekozen taal. U kan een cookie weigeren door de opties in uw browser te wijzigen. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde webpagina’s niet correct geopend worden of niet toegankelijk zijn.
Wij registreren de geconsulteerde pagina’s op deze website. Wij gebruiken de door deze registratie anoniem verkregen informatie teneinde de kwaliteit van onze site te verbeteren.
Indien u klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u zich tot de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wenden.

Aansprakelijkheid van CSD Solutions

CSD Solutions besteedt de grootste zorg aan het maken en updaten van haar website. CSD Solutions kan echter de juistheid van de informatie op deze site niet garanderen. De gebruiker is er zich van bewust dat de informatie met name over aangeboden producten en diensten gewijzigd kan worden zonder voorafgaande verwittiging. CSD Solutions kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de website en het gebruik dat er eventueel van gemaakt wordt. De consultatie en/of het gebruik van deze website gebeurt op uitsluitend risico van de gebruiker.
Indien er links gemaakt worden met andere sites kan CSD Solutions in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het bestaan van de andere websites.
CSD Solutions vestigt uw aandacht op het feit dat ze in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden voor eender welke schade ten gevolge van gegevens die u worden medegedeeld op deze site of voor schade ten gevolge van onvolledige informatie of informatie die achterhaald of afgelopen is.
CSD Solutions kan bovendien niet aansprakelijke gesteld worden voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt (bijvoorbeeld: virussen, beschadigde bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens, indirecte schade, verlies van voordelen, enz.).
Tenslotte kan CSD Solutions nooit aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen in de toegang tot de website, van welke aard ook, of voor schade die daaruit voortvloeit.

Auteursrechten

De website van CSD Solutions is een creatie die door het auteursrecht beschermd is.
Teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Iedere kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, openbare communicatie, verhuur en ander gebruik, wijziging van geheel of een deel van deze site onder eender welke vorm en met om het even welk middel, elektronisch, mechanisch of andere, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSD Solutions.
U heeft de mogelijkheid om alle commentaren, tekeningen, modellen, enz. alsook feedback, voorstellen, opmerkingen, vragen enz. betreffende de inhoud van de website en de activiteiten van CSD Solutions per e-mail aan [email protected] te sturen.
CSD Solutions zal ook uw e-mails in overeenstemming met de wettelijke en andere voormelde bepalingen behandelen.
CSD Solutions verzoekt echter geen e-mails toe te zenden die getuigen van uw raciale of etnische kleur, uw politieke meningen, uw religieuze of filosofische overtuigingen, uw aansluiting bij een syndicaat, noch van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw seksueel leven of uw gezondheid. Indien een bezoeker ondanks alles zich toch misdraagt, kan hij geen enkel rechtsmiddel tegen CSD Solutions aanwenden.
De bezoeker is zich bewust van het feit dat het verzenden van een e-mail aan CSD Solutions, waarvan de inhoud op illegale wijze tot zijn kennis is gekomen, enkel en alleen hem aansprakelijk stelt, zowel voor het verzenden zelf naar CSD Solutions alsook voor het gebruik dat CSD Solutions ervan maakt of ervan zou kunnen maken.
De bezoeker dient zich te onthouden van iedere vorm van “spamming” (massaal sturen van e mails). De bezoeker mag geen e-mails sturen die virussen bevatten of waarvan vermoed wordt dat ze de website op één of andere wijze kunnen beschadigen. Een gebruiker die een dergelijke handeling stelt zal strafrechtelijk vervolgd worden. Hij kan eveneens de toegang tot de website ontzegd worden.
Iedere inbreuk tegen deze rechten kan burgerlijk of strafrechtelijk vervolgd worden.

Merken en commerciële benamingen

Benamingen, logo’s en andere kentekens die op deze site gebruikt worden, onder andere het logo en de benaming CSD Solutions, zijn wettelijk beschermde merken en/of benamingen. Ieder gebruik ervan of van erop gelijkende kentekens is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CSD Solutions.

Contactgegevens

Benaming: CSD Solutions SPRL
Maatschappelijke zetel:
Rue de Richelle, 137 4600 Visé
Telefoon: +32 (0)4 379 30 81
Ondernemingsnummer: BE 0895.153.216